Psychomotoriek

Psychomotoriek behoort tot de kinesitherapie en beoogt een holistische visie op de mens. Ze vertrekt vanuit de eenheid tussen lichaam en geest.

Psychomotorische therapie gebruikt het lichaam en de beweging als aangrijpingspunt. Deze therapie integreert de motoriek (het lichaam), de cognitie (kennis, planning, organisatie), het sociale (interacties tussen jezelf en de ander) en het emotionele (gevoelens en reflecties in houding en beweging). Het bevorderen van een positief zelfbeeld en persoonlijk welbevinden zijn hierbij belangrijk.


Voor Psychomotoriek kan je terecht bij Eva.

Eva onderbreekt tijdelijk haar werkzaamheden om tijd te maken voor de jonge levensjaren van haar kinderen. Een afspraak maken voor psychomotoriek, ontwikkelingsstimulatie of integratieve psychotherapie is daardoor momenteel niet mogelijk. De andere activiteiten (ook MYmind) gaan wel door.

Een optimale wisselwerking tussen deze aspecten is nodig om het gedragssysteem goed te ontwikkelen, waardoor de mens, het kind, handelend kan participeren in zijn psychosociale context. Systeemgericht werken is hierbij dus onmisbaar.

Deze wisselwerking uit zich in dagelijkse voorbeelden. Zo heeft een baby vanaf het begin aanraking en beweging nodig om zijn of haar zelfbeeld goed te ontwikkelen en optimaal te groeien. Een kind met leermoeilijkheden kan zich minder goed voelen in zijn vel, weinig zelfvertrouwen ontwikkelen en dit laten zien in zijn motoriek. Het emotioneel welbevinden van de mens wordt weerspiegeld in zijn lichaamshouding, bijvoorbeeld door afhangende schouders en trager bewegen.

The pursuit of truth and beauty
Is a sphere of activity
In which we are permitted to remain children
All our lives


Albert Einstein

Werkwijze

Aanmelding

Intake

Onderzoek

Adviesgesprek

Therapie

Evaluatie

Aanmelding

Bij contact met de praktijk mag u volgende gegevens vermelden:

 • Uw contactgegevens.
 • Naam en geboortedatum van uw kind.
 • Reden van contactname.

Een telefoongesprek volgt waarbij verdere informatie uitgewisseld wordt en verdere afspraken gemaakt kunnen worden.

Intake

Een intakegesprek is een eerste gesprek om het kind en het systeem verder te leren kennen.
We proberen samen de hulpvragen van de ouders, het kind en eventuele derden duidelijk te krijgen. De anamnese geeft meer zicht op deze hulpvragen en op de ontwikkeling van het kind en de context.
Indient u dit wenst kan contact opgenomen worden met andere betrokkenen; school, huisarts, CLB, andere disciplines, …

Onderzoek

Volgende zaken mogen graag meegebracht worden:

 • Andere (test)verslagen van vorig onderzoek of therapie of van andere disciplines; CLB, logopedist, psycholoog, kinderpsychiater,…
 • Schoolmateriaal: werkjes, testen, verslag van de leerkracht,…

Aan de hand van observatie en specifieke testen brengen we de ontwikkeling van het kind kwantitatief en kwalitatief in kaart. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de reden van contactname en de hulpvraag.
Meestal werkt de therapeut alleen met het kind om objectief te kunnen observeren en een veilige omgeving te kunnen creëren. Bij jonge kindjes kan dit eventueel wel samen met de ouder(s).

Adviesgesprek

Indien mogelijk zijn graag beide ouders aanwezig tijdens dit gesprek. Volgende zaken worden besproken:

 • Het onderzoek: de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind.
 • Aanpak: tips en adviezen naar het kind en de context.
 • De eventuele nood aan psychomotorische therapie wordt besproken. Ook wordt bekeken of andere vormen van begeleiding of therapie overwogen moeten worden.
 • Psychomotorische begeleiding: de doelstellingen worden besproken, gericht naar de concrete hulpvragen.


Als besloten wordt om de psychomotorische therapie op te starten:

 • Het psychomotorisch verslag wordt enkele weken later opgestuurd. Indien gewenst kan dit bezorgd worden aan de betrokken partijen.
 • Een voorschrift van een pediater of kinderpsychiater is noodzakelijk om psychomotorische begeleiding op te starten.
 • Verdere afspraken voor begeleiding (dagen en uren) worden gemaakt.

Therapie

Naar de eerste sessie worden volgende zaken meegebracht:

 • Klevertje mutualiteit.
 • Voorschrift pediater of kinderpsychiater.

Een psychomotorische sessie duurt 30 minuten en wordt tweemaal per week terugbetaald.
Er wordt op vaste momenten therapie gegeven.
Tijdens de individuele psychomotorische begeleiding wordt er meestal alleen met het kind gewerkt, tenzij tijdens een oudersessie.

Evaluatie

Er wordt tussentijds geëvalueerd:

 • Regelmatig worden oudersessies ingelast, waarbij samen met ouder(s) en kind gewerkt wordt. Vragen, tips en adviezen worden uitgewisseld.
 • Na een therapieperiode worden de oorspronkelijke moeilijkheden opnieuw objectief geëvalueerd aan de hand van o.a. her-testen.
 • Tijdens teamoverleg worden verschillende visies omtrent therapie uitgewisseld.
 • Een schooloverleg met alle betrokken partijen kan een grote meerwaarde zijn.
 • Ook een tussentijds overleg in de praktijk met de ouder(s), en eventueel met het kind, is steeds mogelijk indien gewenst.
 • Indien u dit verkiest wordt ook tussentijds contact met de andere betrokken partijen behouden.
 • We bespreken wanneer de therapie gestopt kan worden. Een tussentijds verslag of eindverslag is steeds mogelijk.

Doelgroep

Kinderen en jongeren tussen 0 en 16 jaar met moeilijkheden bij:

 • Grove motoriek: lichaamscoördinatie, evenwicht, balvaardigheid,…
 • Fijne motoriek: precisie, integratie, manuele vaardigheid,...
 • Grafomotoriek
 • Voorschools schrijven
 • Schrijfmotoriek
 • Visueel ruimtelijke vaardigheden
 • Ruimtelijk inzicht
 • Werkrichting
 • Lateralisatie (omkeren en spiegelen van letters en cijfers)
 • Werkhouding
 • Aandacht en concentratie
 • Gedrag: moeilijk gedrag, ontwijken, weigeren
 • Overbeweeglijkheid
 • Stress
 • Faalangst
 • Organisatie en planning
 • Automatisatie
 • Leermoeilijkheden (o.a. rekenen, lezen, ...) gekoppeld aan problemen met lateralisatie, ruimtelijk inzicht en/of lichaamscoördinatie
 • Schoolrijpheidsmoeilijkheden

Bovenstaande kan mogelijks gepaard gaan met:

 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • ADD (Attention Deficit Disorder)
 • ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Hoogsensitiviteit
 • Hoogbegaafdheid
 • Neurofibromatose
 • Andere ontwikkelingsproblemen en/of diagnoses…