Disclaimer

Website

We besteden veel zorg aan de creatie en inhoud van deze website, maar garanderen noch de correctheid, noch de volledigheid van alle informatie. 


De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan voorafgaand op de hoogte wordt gebracht. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. 


Wanneer we verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, zal onmiddellijk overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.


In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, zijn we niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud, de goede werking of de veiligheid van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze externe bronnen is zich ten volle bewust van het feit dat op het internet ook onbetrouwbare gegevens circuleren en erkent dat wij geenszins in staat zijn toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal, en er bijgevolg ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.

Praktijk Acacia

Praktijk Acacia is geen vennootschap en heeft geen rechtspersoonlijkheid. Wij zijn een groep mensen die op éénzelfde locatie werken en, enkel mits uitdrukkelijk akkoord van de betrokkene, gegevens kunnen uitwisselen over een klant of patiënt om tot een gecoördineerde aanpak te komen.


De algemene voorwaarden en de wetgeving/regelgeving die van toepassing zijn op de relaties van een teamlid met een klant/patiënt wordt bepaald door de wetgeving/regelgeving die van toepassing is voor de specifieke beroepsgroep waar dat betreffende teamlid toe behoort. Specifieke informatie daarover vindt u elders op de website (bij het betrokken teamlid). Voor wat betreft Chantal Dujardin verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden op www.chantaldujardin.be .