Privacybeleid

Eva Fosseprez
Acaciadreef 12
3140 Keerbergen


Tel: +32 16 903956
E-mail: eva.fosseprez@praktijkacacia.be

Overzicht van gegevensbescherming

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij vinden gegevensbescherming uiterst belangrijk en engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze privacyverklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.


Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van het soort persoonlijke informatie dat wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt of gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld een naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook een IP-adres.


Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in ons Privacybeleid, dat u hieronder vindt. Wij nodigen u uit om deze policy zorgvuldig te lezen zodat u ons beleid op dit gebied kent en begrijpt. Om tegemoet te komen aan feedback, of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, wordt deze policy regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de policy is beschikbaar op onze website. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen op onze website.


Gegevensverzameling

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de beheerder vindt u bovenaan deze pagina.


Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult of die u vermeld tijdens onze afspraken.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoon, E-mail.Daarnaast houden we van onze klanten ook een persoonlijk dossier (de informatie die de klant zelf aan ons heeft overgemaakt ter voorbereiding van, of tijdens, afspraken met de klant).


Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u een pagina op de website hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt. 


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het vermelde adres indien u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties (zie verder).


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te verzekeren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.

Informatie over uw levensstijl, gezondheid, persoonlijke informatie wordt enkel bijgehouden binnen de kantoren van de praktijk en nooit gedeeld met andere personen of bedrijven. Deze informatie wordt enkel gebruikt om u op een veilige en efficiënte manier onze diensten te kunnen leveren.


Analyse-instrumenten en toepassingen van derden:

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal geanonimiseerd en gepseudonimiseerd, d.w.z. dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in dit document terug. U kunt ook bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Wij informeren u verder in dit document over de bezwaarmogelijkheden.


Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerking van uw persoonlijk dossier heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

Ontvanger van gegevens.
Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens (maar nooit van uw persoonlijk dossier) door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT –dienstverleners, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

Veiligheidsmaatregelen.
Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar we een beroep op doen.


Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de aanvragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slot-pictogram in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Bewaringstermijn.
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, tenzij u uitdrukkelijk anders specificeert.

Uw rechten.
U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.


Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens:

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, voor wat betreft de toekomstige verwerking. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. Wij wijzen u erop dat gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, nog steeds rechtmatig kunnen worden verwerkt.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch te laten bezorgen aan uzelf of aan een derde partij in een standaard, machine-leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij verlangt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.


Informatie, blokkering, verwijdering:

Voor zover wettelijk toegestaan heeft u ten allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen via vermelde adres indien u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.


Klachten:
Inzake de verwerking van uw persoonsgegevens kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeerDrukpersstraat 351000 BrusselTel  +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35E-mail : commission@privacycommission.beURL: www.privacycommission.be


Cookies

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser lokaal worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website en het gebruik van onze website zo vlot mogelijk te laten verlopen.


U kunt uw browser zelf zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website wel beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te aan te bieden die u wenst te gebruiken worden opgeslagen op grond van Art. 6, punt 1.f van de EU AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening te garanderen die vrij is van technische fouten. Indien ook andere cookies (zoals die om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in dit Privacybeleid afzonderlijk behandeld.


In bijlage vindt u een actuele lijst van de gebruikte cookies.


Server-logbestanden

De websitebeheerder verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde ‘server log files’, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • hostnaam van het toestel dat toegang zoekt,
  • de pagina vanwaar het bestand werd opgevraagd of de referrer URL,
  • de naam van het bestand,
  • de datum en het tijdstip van het verzoek,
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
  • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden),
  • het browsertype en versie,
  • het besturingssysteem,
  • het IP-adres van de computer die de aanvraag doet.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, 1.f van de EU AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.


Contactformulier

Als u ons vragen stelt via het contactformulier op onze website, verzamelen wij de in het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming. 

Wij zullen de gegevens die u invult op het contactformulier dan ook alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6, 1.a van de EU AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u in het contactformulier hebt verstrekt totdat u verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt, of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). 


Data analyse - Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo cookies is gebaseerd op Art. 6, 1.f van de EU AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal niet aan derden worden verstrekt. U kunt het opslaan van deze cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

Indien u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u deze functie onderaan deze pagina deactiveren (Matomo opt-out). In dit geval zal een opt-out cookie in uw browser worden opgeslagen om te voorkomen dat Matomo uw gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, zal dit betekenen dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd. U zult deze dan opnieuw moeten activeren wanneer u terugkeert naar onze site als u wilt dat uw activiteiten niet worden bijgehouden.


Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen worden op deze pagina webfonts gebruikt die door Google worden aangeboden. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om de teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google krijgt zo door dat onze webpagina via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6, 1.f van de EU AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.


Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van de aantrekkelijkheid van onze website en om de lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, 1.f van de EU AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op www.google.com/policies/privacy/ .

Matomo opt-out